Pravidla používání portálu Realingo

Tato Pravidla využívání portálu Realingo (dále jen „Pravidla“) se vztahují na všechny uživatele webového portálu Realingo, včetně neregistrovaných návštěvníků. Užíváním portálu Realingo, přístupného na webové adrese www.realingo.cz (dále též jen „portál“), bere uživatel tato Pravidla na vědomí a zavazuje se je dodržovat. Znění Pravidel představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem a uživatelem portálu.

Informace o provozovateli portálu

Provozovatelem portálu je společnost Avalar s.r.o., sídlem č.p. 44, 332 04 Nezbavětice, IČO 01441281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28453, e-mail info@realingo.cz, identifikátor datové schránky: m2prz9d.

Vymezení základních pojmů

Správa inzerce je zabezpečený prostor přístupný registrovaným uživatelům pomocí údajů zadaných při registraci (e-mail a heslo).

Inzerent je uživatel portálu, který se zaregistruje prostřednictvím Správy inzerce a založí si na portálu uživatelský účet. Inzerentem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. Je-li inzerent podnikatelem na realitním trhu pod vlastním identifikačním číslem (IČO) a zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí na základě smluvního vztahu s majitelem nemovitosti, uvede tuto skutečnost ve svém uživatelském profilu nastavením typu účtu „Realitní kancelář“.

Vlastní inzerce je nabídka, kterou vložil Inzerent přes Správu inzerce na portál přímým zadáním údajů nebo prostřednictvím systémů pro export dat.

Převzatá inzerce je nabídka, která byla vložena na portál robotem prohledávajícím síť Internet za účelem zobrazení náhledů nabízených nemovitostí v dané lokalitě. Náhled je informativní, nezobrazuje veškerá dostupná data a je v něm uveden odkaz na zdroj – původní umístění inzerátu.

Pravidla registrace a správy účtu

Pro přístup do Správy inzerce slouží přihlašovací e-mail a heslo určené při registraci. Po prvním přihlášení je Inzerent povinen pravdivě vyplnit “Kontaktní údaje” a po dobu existence účtu je udržovat aktuální.

Fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba podnikající na realitním trhu pod vlastním identifikačním číslem (IČO), která aktivně zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí na základě smluvního vztahu s majitelem nemovitosti, je oprávněna užívat portál výlučně skrze uživatelský účet typu “Realitní kancelář”. Jelikož se každý účet standardně zakládá jako účet soukromé osoby, jsou podnikající uživatelé povinni neprodleně po registraci v prostředí Správa inzerce změnit typ svého účtu na “Realitní kancelář”.

Fyzické a právnické osoby podnikající pod vlastním IČO nebo osoby, které jsou součástí jakékoliv formy sdružování či slučování za účelem vykonávání realitní činnosti, jsou oprávněny využívat portál výlučně prostřednictvím vlastních samostatných uživatelských účtů.

Společnosti na bázi franchisingové spolupráce jsou povinny si založit vlastní účet na portálu. Provozovatel si pro doložení této skutečnosti vyhrazuje právo vyžádat si od hlavní franchisingové společnosti doložení dalších franchisových partnerů.

Inzerent není oprávněn předat, sdělit ani jinak zpřístupnit své přihlašovací údaje do Správy inzerce na portálu třetím osobám. Třetími osobami se rozumí fyzické a právnické osoby odlišné od Provozovatele a Inzerenta, nejsou-li zaměstnanci Inzerenta či jinými inzerentem pověřenými osobami spravujícími na základě pokynů inzerenta, jeho jménem a na jeho účet Inzerentův uživatelský účet na portálu v rámci plnění Inzerentem zadaných úkolů.

Po dobu existence uživatelského účtu je Provozovatel oprávněn zasílat Inzerentovi informační materiály týkající se provozu portálu či souvisejících služeb na e-mailovou adresu, která je s profilem spojena. Z odběru těchto materiálů se Inzerent smí kdykoli odhlásit.

Inzerent je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého uživatelského účtu. Učiní tak zasláním e-mailu s předmětem „Žádost o zrušení účtu“ z e-mailové adresy spojené s jeho uživatelským profilem na e-mailovou adresu info@realingo.cz. V návaznosti na žádost o zrušení účtu Provozovatel účet Inzerenta bezodkladně zruší, nejpozději do 14 dnů od potvrzení přijetí žádosti.

Pravidla inzerce

Inzerentovi je na portálu umožněno vkládat, editovat a spravovat data prostřednictvím rozhraní Správa inzerce. Uveřejnění nabídek na portálu je bezplatné.

Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím zveřejněná inzerce prostřednictvím portálu je, v plném rozsahu Inzerentem publikovaných informací, přístupná všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet. Inzerent dále bere na vědomí a souhlasí s oprávněním Provozovatele poskytovat nezměněný obsah inzerce nebo jeho část třetím stranám k další veřejné prezentaci nebo statickému zpracování.

Veškerá data zadává Inzerent do Správy inzerce svobodně, na základě vlastního uvážení, na vlastní účet, náklady a odpovědnost. Činí tak v souladu s Pravidly, Zásadami zpracování osobních údajů a účelem portálu. Inzerent odpovídá za správnost prezentovaných informací a řádně nastavenou technickou konfiguraci. Inzerent se zavazuje využívat portál v souladu s jeho účelem a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo poškodit portál, Provozovatele, ostatní Inzerenty nebo technickou funkčnost portálu či jakékoli jeho části.

Inzerent se zavazuje, že nebude prostřednictvím portálu zveřejňovat údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo je způsobilý poškodit práva a oprávněné zájmy třetích osob. Provozovatel neodpovídá za obsah informací publikovaných Inzerentem prostřednictvím portálu. Inzerent není oprávněn činit Provozovatele odpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, vzniklé v souvislosti se zveřejněním Inzerentem zadaných dat nebo jakoukoli jinou činností Inzerenta; případné nároky, jež budou vůči Provozovateli uplatněny v příčinné souvislosti s jednáním Inzerenta, Inzerent v plném rozsahu uspokojí, případně Provozovatele v plném rozsahu odškodní.

Inzerent je oprávněn zveřejňovat, upravovat a jinak editovat pouze vlastní nabídku nemovitostí, tj. nemovitostí, které sám vlastní, nebo je oprávněn jako subjekt působící v oblasti realitního trhu nabízet na základě uzavřených zprostředkovatelských či jiných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí. Inzerent není oprávněn pouze zprostředkovávat inzerci na portálu k prodeji nemovitostí třetím osobám. Na výzvu Provozovatele je Inzerent povinen prokazatelně doložit oprávnění k inzerci nemovitostí. Provozovatel si vyhrazuje právo výlučně sám posoudit, zda Inzerent dostatečně doložil oprávněnost inzerce. Bez prokazatelného doložení oprávněnosti inzerce nebo při porušení jiného ustanovení těchto Pravidel si Provozovatel vyhrazuje právo bez dalšího odstoupit od těchto Pravidel a zrušit Inzerentův uživatelský účet včetně všech dat a publikovaných inzerátů.

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakékoli údaje či odmítnout nebo zrušit jejich uveřejnění, pokud je shledá v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Pravidly nebo dobrými mravy, případně pokud je shledá způsobilými poškodit práva a oprávněné zájmy Provozovatele nebo třetích osob. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či zablokovat, zcela či zčásti, z důvodu porušení kteréhokoli ustanovení těchto Pravidel.

Provozovatel není odpovědný za chyby v Převzaté inzerci, neb tato je tvořena toliko náhledy, které se odkazují na původní zdroj.

Pravidla správy Vlastní inzerce

Portál umožňuje samoobslužné vkládání inzerce prostřednictvím rozhraní Správa inzerce.

Počet nabídek vložených jedním Inzerentem není omezen. Je-li Inzerent podnikatelem působícím na realitním trhu, je povinen při práci s portálem využívat typ účtu „Realitní kancelář“, jak je zakotveno výše.

Je zakázáno vkládat duplicitní inzeráty. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat duplicitní inzeráty a v případě jejich opakovaného vytváření ze strany Inzerenta též právo zablokovat celou inzerci nebo zrušit účet daného Inzerenta, a to kdykoli a bez předchozího upozornění.

Inzertní obsah je přijímán výlučně v českém jazyce, s diakritikou a v souladu s platnými pravidly českého pravopisu. Obsah inzerátu musí souviset se zaměřením portálu, tedy musí představovat inzerci nemovitostí. Je zakázáno vkládat obrázky a informace, které nesouvisí s obsahem serveru. V případě publikace závadného obsahu kontaktuje poskytovatel příslušné orgány, jak je zakotveno níže.

Povinná pole jsou označena červenou hvězdičkou. K zadání inzerátu je nezbytné jejich pravdivé vyplnění.

Je zakázáno do textového pole “Popis” a jednotlivých kolonek vkládat odkazy na jiné inzeráty, obchodní sdělení, údaje o konkurenci a jiné informace nesouvisející s nabízenou nemovitostí. Inzerent je povinen vyplnit jednotlivé kolonky odpovídajícími údaji, které nebude opakovaně uvádět v textovém poli. Veškeré kontaktní údaje vztahující se k dané nabízené nemovitosti Inzerent uvede v poli “Kontakty” a zajistí, že se nebudou vyskytovat na jiných místech k tomu neurčených.

Je zakázáno do Vlastní inzerce vkládat odkazy na webové stránky.

Ceny musí být uvedeny pravdivě a včetně DPH. Veškeré případné poplatky a jiná plnění nad rámec ceny inzerované nemovitosti musí být zřetelně uvedeny.

Pro publikaci inzerátu je nezbytné vložení alespoň 1 fotografie nabízené nemovitosti v rozlišení alespoň 480x360. Fotodokumentace se musí vztahovat k nabízené nemovitosti a odpovídat jejímu skutečnému a aktuálnímu stavu. Je zakázáno publikovat samotné logo společnosti, fotografii makléře či jakýkoli jiný obrazový materiál namísto fotografie inzerované nemovitosti. Logo společnosti je povoleno umístit na fotografii ve formě vodoznaku, nebude-li nepřiměřeně velké, výrazné či jinak nevhodné.

Novou nemovitostí se rozumí výlučně nově vložená nemovitost v nabídce. Je zakázáno opakované vkládání či exportování stejných nemovitostí za účelem manipulace s datem a získání statusu nové nemovitosti (“nové”). Takové jednání zakládá porušení Pravidel a může být důvodem k zablokování celé nabídky Inzerenta. Provozovatel si vyhrazuje právo použít potřebné technické prostředky k tomu, aby byla nemovitost stále uváděna s původním datem vložení.

Aktualizací nemovitosti se rozumí zejména aktualizace údajů o ceně či vlastnostech nemovitosti nebo jiná změna, která významně ovlivňuje prezentovanou nabídku. Za aktualizaci není považováno doplnění popisu, doplnění fotografie či jinou změnu inzerátu, která nemění vlastnosti nabízené nemovitosti nebo podmínky nabídky. I v těchto případech si Provozovatel vyhrazuje právo použít potřebné technické prostředky k tomu, aby byla nemovitost stále uváděna s původním datem vložení, resp. validní aktualizace.

Provozovatel si vyhrazuje právo všechny vkládané inzeráty kontrolovat a v případě zjištění, že inzerát neodpovídá Pravidlům, je oprávněn inzerát bez upozornění zablokovat. Provozovatel nicméně není povinen kontrolovat publikované inzeráty a neodpovídá za jejich obsah.

Inzerent není oprávněn zveřejnit nabídku nemovitostí, které sám nevlastní, nebo nemovitosti, k jejichž nabízení není oprávněn na základě uzavřených zprostředkovatelských či podobných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí.

U nemovitostí exportovaných přes realitní programy má Provozovatel právo zkrátit popis inzerátu tak, aby odpovídal technickým podmínkám zobrazení prostřednictvím portálu.

Inzerent je povinen do 24 hodin po změně stavu nemovitosti aktualizovat nabídku na portálu. Inzerát, u kterého během 12 měsíců nedošlo ke změně, bude automaticky vyřazen z publikovaných inzerátů. Inzerent je oprávněn inzerát opětovně publikovat, je-li nabídka stále platná.

Inzerent je povinen zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky dle typu a druhu nemovitosti a dále se zavazuje pravdivě vyplnit co nejvíce údajů k nemovitosti. Za veškeré zveřejněné informace nese plnou odpovědnost Inzerent. Publikovaná inzerce je na portálu řazena automaticky.

V případě nejasností či komplikací s využíváním portálu se Inzerenti mohou obracet na technickou podporu na info@realingo.cz.

Závěrečná ustanovení

Inzerent založením svého účtu na portálu (registrací) souhlasí s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat po celou dobu existence jeho uživatelského účtu. Veškeré vztahy těmito Pravidly neupravené se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel si vyhrazuje právo tato Pravidla bez předchozího upozornění či souhlasu Inzerenta jednostranně měnit. Změna bude platná uveřejněním nových Pravidel v úplném znění na stránkách portálu, nebude-li v Pravidlech stanoveno datum pozdější. Upozornění na změnu a uveřejnění nových Pravidel bude na portálu vystaveno minimálně po dobu 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti nových Pravidel. Nesouhlasí-li Inzerent s novým zněním Pravidel nebo kterékoli jejich části, zruší svůj účet na portálu podáním žádosti o zrušení účtu v souladu s postupem uvedeným výše.

V případě porušení Pravidel Inzerentem je provozovatel oprávněn bez dalšího odstoupit od těchto podmínek, zrušit Inzerentův uživatelský účet včetně všech dat a publikovaných inzerátů a ukončit poskytování jakýchkoli souvisejících služeb. Inzerent je plně odpovědný za důsledky porušení Pravidel, včetně odpovědnosti za případné zneužití svého uživatelského účtu na portálu. Vznikne-li v souvislosti s jednáním Inzerenta prostřednictvím portálu újma Provozovateli nebo třetím osobám, je Inzerent povinen způsobenou újmu nahradit, a to bezodkladně a v plném rozsahu.

V případě využití portálu Inzerentem způsobem, který může naplnit znaky skutkové podstaty správního deliktu či trestného činu, předá Provozovatel veškeré potřebné údaje, informace a data vztahující se k závadnému jednání a jeho původci příslušným orgánům a bude s nimi maximálně spolupracovat k řádnému prošetření věci.

Záměrem Provozovatele je poskytovat veškeré služby a funkce systému registrovaným Inzerentům i běžným návštěvníkům portálu v maximální možné kvalitě. Provozovatel však neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu ani zabezpečení systému portálu. V případě výpadku portálu, ať částečného či úplného, dočasného či trvalého, nevznikají Inzerentům ani třetím stranám žádná práva ani nároky vůči Provozovateli. Stejně tak zrušení uživatelského profilu Inzerenta nebo odstranění publikovaného obsahu, zcela nebo zčásti, zejména v důsledku porušení Pravidel nebo technické závady, nezakládá žádná práva ani nároky Inzerenta ani třetích osob vůči Provozovateli.

Provozovatel preferuje komunikaci prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo elektronické pošty, jejichž adresy jsou uvedeny výše. Písemnosti zasílané poštou budou považovány za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, pokud je druhá strana odmítne převzít, nebo budou uloženy na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedne.

Účinnost

Tato Pravidla využívání portálu Realingo jsou účinná od 1. 5. 2020.