Zásady zpracování osobních údajů

Účelem webového portálu Realingo je poskytovat prémiové služby v oblasti realit, pro které jsou spolehlivost a důvěrnost zcela klíčovými aspekty. Při zpracování a zabezpečení osobních údajů dodržujeme pravidla jejich ochrany podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Níže se můžete seznámit s našimi zásadami zpracování osobních údajů a souvisejícími informacemi.

Informace o správci osobních údajů

Správcem osobních údajů ve vztahu k webovému portálu Realingo, přístupnému na webové adrese www.realingo.cz (dále též jen „portál“) a jeho provozování, je společnost Avalar s.r.o., sídlem č.p. 44, 332 04 Nezbavětice, IČO 01441281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28453, e-mail info@realingo.cz, identifikátor datové schránky: m2prz9d (dále též „my“).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

V souvislosti s provozem portálu zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami svěříte, nebo k jejichž předání dáte pokyn. Zpracovávanými osobními údaji jsou především informace, které zadáte do svého profilu v rámci portálu, tedy jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa webové stránky a profilová fotografie. Pro přístup k zákaznickému účtu můžete také využít přístupu ze sociální sítě Facebook. V takovém případě nebudete muset Vaše údaje vyplňovat ručně a my od sociální sítě Facebook získáme Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, profilová fotografie), které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám uživatelský profil řádně vytvořili.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom Vám byli schopni poskytovat služby portálu v souladu s Pravidly používání portálu Realingo, a to v rozsahu a za podmínek, které si sami nastavíte. Zpracování osobních údajů nad rámec údajů nezbytných k poskytování služeb portálu provádíme na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat, případně k plnění povinností, které nám ukládá platná právní úprava. Po skončení poskytování služby zpracováváme, za účelem právní jistoty a k ochraně našich i Vašich oprávněných zájmů, osobní údaje ještě po dobu příslušných promlčecích lhůt dle aplikovatelné právní úpravy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je poskytování služeb, které si zvolíte, tedy plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, případně Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a), splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo oprávněné zájmy naše nebo třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Oprávněný zájem na zpracování

Údaje zpracovávané podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem poskytování co nejkvalitnějších a nejkomfortnějších služeb, rozvojem portálu a naší obchodní činnosti a za účelem ochrany našich i Vašich oprávněných zájmů, zejména k dokazování v případném soudním, správním či jiném řízení.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou využíváte našich služeb, tedy po dobu, po kterou portál využíváte nebo máte založen uživatelský profil (po dobu plnění smlouvy) a dále po dobu příslušných zákonných promlčecích lhůt, pokud nám smlouva, právní povinnost nebo Váš souhlas neukládá zpracovávat údaje déle.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které ve svém profilu a při využívání portálu učiníte veřejně viditelnými, jsou přístupné ostatním návštěvníkům portálu a mohou se zobrazovat ve výsledcích internetových vyhledávačů. Údaje, které při využívání portálu neučiníte viditelnými (soukromé informace) chráníme a nepředáváme je třetím osobám.

Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Dle platné právní úpravy nebude odvoláním souhlasu dotčena zákonnost zpracování údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Rovněž máte právo kdykoli odmítnout zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
 • Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Zpracovávané údaje můžete opravit i sami, v nastavení Vašeho uživatelského profilu.
 • Právo na omezení zpracování – při uplatnění tohoto práva musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit, a po dobu trvání omezení je nesmíme dále zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte:
  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže považujete zpracování za protiprávní a současně odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro vyjmenované účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 • Právo na výmaz osobních údajů. Vedle možnosti zrušit uživatelský profil, kterou máte kdykoli, nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme, v rozsahu, v němž jejich zpracování není nezbytné k plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.
 • Právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je na Vaši žádost sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi.
 • Právo vznést námitku proti zpracování. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů svých nebo třetích stran, máte kdykoli právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete uplatnit písemně, zasláním na adresu našeho sídla, elektronicky prostřednictvím informačního systému datových schránek (m2prz9d) nebo prostřednictvím e-mailu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem (info@realingo.cz). V případě, že takovou námitku vznesete, budeme dle platné právní úpravy oprávněni v rozporovaném zpracování osobních údajů pokračovat, pouze pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně.

Cookies

Pro správné fungování portálu je nezbytné využívání souborů cookies. Při provozování portálu používáme pouze vlastní cookies nezbytné k Vašemu přihlášení do portálů a cookies důvěryhodných třetích stran. Povolení, zakázání a konkrétní podmínky používání cookies ovlivňujete Vy, prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče. Pokud si nepřejete, aby portál při Vašem prohlížení pracoval s cookies, můžete ukládání souborů cookie zakázat v nastavení svého webového prohlížeče. Pouze upozorňujeme, že v takovém případě nemusí portál fungovat správně a poskytovat komfort, na který jste zvyklí. Využívání cookies pro zvýšení uživatelského komfortu (např. personalizace reklam) je podmíněno příslušným nastavením Vašeho webového prohlížeče a můžete je kdykoli zakázat. Bližší informace naleznete na adresách Jak Google využívá soubory cookie Zásady ochrany soukromí Google. Portál využívá služeb Google Analytics a Google AdSense v souladu s podmínkami zveřejněnými na adrese Google Privacy & Terms.

Závěrečné informace

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.5.2020.